Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„OPOWIEDZ NA PYTANIE KONKURSOWE I WYGRAJ GADŻETY OD NJU MOBILE”

  1. ORGANIZATOR KONKURSU– Dynamic Media emitujący kanał TV REGIO na podstawie koncesji KRRiTV nr 749/2019-TK, z siedzibą W.Wiedeńskiej 2/1 , 02-954 Warszawa
  2. FUNDATOREM nagród w konkursie jest NJU mobile.
  3. CEL KONKURSU Promocja marki NJU mobile oraz TV REGIO i zwiększenie rozpoznawania obu marek.
  4. TERMIN KONKURSU Konkurs trwa od 26 lutego 2024r. do 31 marca 2024r. lub do wyczerpania zapasu nagród (jeśli nastąpi wcześniej)
  5. PYTANIA KONKURSOWE– w terminie określonym powyżej Organizator będzie emitował kilka pytań konkursowych, w określonych przedziałach czasowych trzeba będzie na nie udzielić odpowiedzi.
  6. UCZESTNICTWO

a. Konkurs jest otwarty dla wszystkich widzów TV REGIO, osób fizycznych.

b. Uczestnicy muszą być pełnoletni i mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Jedynie uczestnik może ponieść koszty połączenia zgodnie z taryfą swojego operatora komórkowego.

7. ZASADY KONKURSU

a. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu przed przystąpieniem do niego. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.tvregio.pl.

b. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść

c. Uczestnicy Konkursu muszą zadzwonić na infolinię konkursową pod numer 573 422 400.

d. Podczas połączenia uczestnicy powinni przedstawić prawidłową odpowiedź na pytanie emitowane przez TV REGIO w wyznaczonym przedziale czasowym, kiedy można składać odpowiedzi na dane pytanie.

e. Każdy uczestnik ma maksymalnie 1 minutę na nagranie odpowiedzi.

f. Uczestnik jest zobowiązany nagrać na infolinii:

– odpowiedź na pytanie konkursowe

– imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

g. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem w celu weryfikacji uczestnictwa w Konkursie oraz ustalenia danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

h. Nagrody będą przyznane tylko dla osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, w wyznaczonym terminie czasowym.

i. Konkurs może być zakończony wcześniej niż określony w pkt.4 w sytuacji, gdy wszystkie nagrody zostaną rozdysponowane dla uczestników konkursu.

8. NAGRODY

a. Do wygrania jest łącznie 40 zestawów nagród, o wartości nie wyższej niż 100 zł:

20 zestawów: torba sportowa + zestaw startowy SIM Nju mobile 4 zł

10 zestawów: powerbank+ szklana butelka + zestaw startowy SIM Nju mobile 4 zł

10 zestawów: kubek termiczny+ szklana butelka + zestaw startowy SIM Nju mobile 4 zł

b. Jeden uczestnik może wygrać tylko jeden zestaw nagród, a Organizator nie wymienienia zestawu nagród na gotówkę.

c. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub przez Inpost, na adres wskazany przez zwycięzcę, tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

d. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodowym od osób fizycznych.

9. KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

10.OGŁOSZENIE WYNIKÓW

a. Zwycięzcy zostaną poinformowani niezwłocznie przez telefon.

b. Prawidłowe odpowiedzi zostanie opublikowana do 31 marca 2024na funpage’u FB Organizatora konkursu.

c. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne dane Uczestnika, niepoprawna odpowiedź lub utrudniającym ich możliwość weryfikacji danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu lub przyznania Nagrody.

11. REKLAMACJE

a. dotyczące Konkursu i jego przebiegu mogą być zgłaszane e-mailem w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu udziału w Konkursie na adres: konkurs@tvregio.pl.

b. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

c. Uczestnik składający reklamację ma obowiązek podać w jej treści swoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę wzięcia udziału w Konkursie i zgłoszone żądanie.

d. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.

e. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą emaila zwrotnego, najpóźniej do 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. ADMINISTRATOREM danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

b. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

c. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w konkursie i odbioru Nagrody.

d. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników należy kierować pisemnie listem poleconym na adres Organizatora.

e. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia Uczestnikowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także na jego żądanie Administrator musi przedłożyć kopię danych osobowych Uczestnika,

– prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane wykorzystywane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać od Administratora, aby usunął jego dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,

– prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

– prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, Uczestnik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,

– prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik może pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić realizacji żądania Uczestnika. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez niego analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Uczestnikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.

f. W tabelce poniżej wskazane zostały cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do danych osobowych każdego z Uczestników.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWANIA
w celu wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do odbioru Nagrody
w celu rozpatrzenia reklamacji art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji
w celach rachunkowych, podatkowych, w tym rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zw. z: – art. 32, 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, – art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r., – art. 20 i następne ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odebrano Nagrodę.
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa cywilnego i podatkowego.

g. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów trzecich.

h. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, o czym poinformuje uczestników na stronie internetowej tvregio.pl.

b. Decyzje Organizatora w sprawie konkursu są ostateczne i niepodważalne.

c. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu Konkursu.

Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia!